Thỏa thuận sử dụng

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ này được lập bởi các bên tham gia là Công ty TNHH Công nghệ MTV Minh Tuấn (sau đây gọi tắt là Công ty Minh Tuấn) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách truy cập website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là truy cập hay sử dụng website này mua các dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Những dịch vụ đăng ký online qua website, sau khi nhận được thông tin, Công ty Minh Tuấn sẽ tiến hành báo giá cụ thể qua email hoặc điện thoại. Quý khách đồng ý giá thì vui lòng thanh toán theo thông tin trong báo giá, Công ty Minh Tuấn nhận chuyển khoản sẽ tiến hành  khởi tạo dịch vụ, sau đó khách hàng cần phải bổ sung hồ sơ hoặc hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày dịch vụ được khởi tạo. Trường hợp khách hàng không bổ sung hồ sơ hoặc hợp đồng thì Công ty Minh Tuấn có quyền tạm ngưng dịch vụ cho đến khi khách hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc hợp đồng theo qui định hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Việc Quý khách sử dụng website này hay các dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

"Công ty Minh Tuấn", "Chúng tôi", "Bên B": Là Công ty TNHH Công nghệ MTV Minh Tuấn

"Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website (Web Hosting), Email Doanh Nghiệp (Email Hosting), Thiết Kế Website:

 • Bên A có quyền quản lý và chịu trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này. 

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):

 • Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN) sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.
 • Có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền .VN cho Bên B theo quy định của VNNIC, tuân thủ các Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông nếu Bên A có đăng ký tên miền .VN. 
 • Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn nếu Bên A có đăng ký tên miền quốc tế. 
 • Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Locking Domain .VN:

 • Bên A chuyển toàn bộ tên miền đăng ký dịch vụ này về Bên B quản lý và thay đổi Name server của các tên miền này sang sử dụng Name server do Bên B cung cấp.
 • Bên A không được chuyển tên miền sang nhà đăng ký khác khi chưa hết hạn hợp đồng.
 • Cung cấp thông tin người có quyền quyết định đối với các tên miền này theo Phụ lục 1 đính kèm hợp đồng này theo thông tin trên bản khai tên miền.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY MINH TUẤN (Bên B)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website (Web Hosting) hoặc Email Doanh Nghiệp (Email Hosting):

 • Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) quản lý dịch vụ sau khi Bên A đăng ký.
 • Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên hosting.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):

 • Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của tên miền sau khi Bên A đăng ký.
 • Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
 • Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Bên A, hoặc không gia hạn được,  Bên B có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho Bên A.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Locking Domain .VN:

 • Bên B sẽ đăng ký dịch vụ này với VNNIC. Tên miền Bên A sau khi đăng ký bảo vệ, trạng thái sẽ được thể hiện khi whois là:

     Status:
          clientDeleteProhibited,
          clientTransferProhibited,
          clientUpdateProhibited,
          serverDeleteProhibited,
          serverTransferProhibited,
          serverUpdateProhibited

 • Bên B cung cấp giấy chứng nhận tên miền và hóa đơn cho Bên A theo đúng nội dung đã thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÊN MIỀN

Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. Công ty Minh Tuấn cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác hoặc tên miền Premium. Công ty Minh Tuấn sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho Quý khách..

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc Quý khách đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

Khi đã hoàn tất đăng ký, Quý khách không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền .VN trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ bị hủy và được cấp phát cho các chủ thể khác. Công ty Minh Tuấn không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

Quý khách phải chủ động theo dõi thời hạn tên miền và thực hiện việc gia hạn trước khi tên miền hết hạn. Công ty Minh Tuấn không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm trễ.

Quý khách là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Công ty Minh Tuấn không chịu mọi trách nhiệm khi Quý khách sử dụng tên miền tham gia vào các hoạt động vị phạm pháp luật.

Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế , chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN).

Giấy chứng nhận đăng ký tên miền không có giá trị pháp lý trong việc xác định chủ sở hữu tên miền khi xảy ra tranh chấp.

ĐIỀU 6: QUI DỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOSTING

Chúng tôi (Công ty Minh Tuấn ) không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ bất kỳ ai gửi đến hosting và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên hosting.

Người sử dụng có quyền quản lý và trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên hosting.

Người sử dụng có quyền quản lý và phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng website hay hosting của mình vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:

 • Không dùng máy chủ hay dịch vụ lưu trữ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và Quốc tế , đặc biệt về vấn đề bản quyền hệ điều hành, phần mềm, ca khúc... Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên máy chủ  hay dịch vụ lưu trữ của mình.
 • Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
  • Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thông tin trộm cắp... hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
  • Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
 • Người sử dụng không được gửi các hình thức bulk email, spam email mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi và không được khuyến khích một site nào đó được đặt trên server sử dụng bulk email, spam mail.
 • Người sử dụng không được sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn máy chủ, gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ của máy chủ. Hoặc sử dụng tài nguyên vượt quá mức tài nguyên cho phép của gói dịch vụ, do chúng tôi qui định.

Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

Người sử dụng tuân thủ các thủ tục mà chúng tôi đưa ra và sẽ không được dùng hosting vào những mục đích có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của chúng tôi.

Bất kì việc truy cập đến những mạng khác được liên kết với mạng chúng tôi đều phải tuân theo các luật tương ứng của các mạng đó.

Trong khi chúng tôi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu và an toàn cho server, chúng tôi không đảm bảo trong trường hợp server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp hay các hacker cũng như lỗi phần cứng do nhà sản xuất và cũng không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát dữ liệu.

Dung lượng cơ sở dữ liệu (database) tối đa bằng dung lượng web hosting và không vượt quá 10GB.

Nếu người dùng ngừng sử dụng dịch vụ, Công ty Minh Tuấn có trách nhiệm tiến hành xóa dữ liệu của người dùng lưu trữ trên server của Công ty Minh Tuấn để tránh rò rỉ thông tin của người dùng.

ĐIỀU 7: QUY DỊNH VỀ DỊCH VỤ SAO LƯU

Giải thích: Các dịch vụ sao lưu hay còn gọi là các dịch vụ backup do chúng tôi cung cấp nhằm mục đích phục vụ lưu trữ dữ liệu từ khách hàng. Chúng tôi cung cấp không gian lưu trữ và bạn thuê không gian lưu trữ này để sao lưu dữ liệu của mình.

Phạm vi áp dụng toàn bộ cho các dịch vụ liên quan đến sao lưu do chúng tôi cung cấp.

Với Bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào khác mà bạn lưu trữ trên không gian lưu trữ, dịch vụ sao lưu của chúng tôi hoàn toàn được thực hiện theo những thao tác/ hành vi của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý về mặt hệ thống, không can thiệp dữ liệu của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu trữ bất kỳ dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn sao lưu, tất cả dữ liệu đều được lưu trữ trên các máy chủ tại trung tâm dữ liệu do chúng tôi quy định. Khi sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đang thuê không gian lưu trữ và tất cả dữ liệu mà bạn sao lưu sẽ được di chuyển sang không gian lưu trữ tại các máy chủ tại trung tâm dữ liệu do chúng tôi quy định.

Bạn phải hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không can thiệp, quản lý bất kỳ dữ liệu nào của bạn được lưu trữ trên máy chủ dịch vụ sao lưu. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tính vẹn toàn dữ liệu hoặc phát sinh lỗi, mất hoặc thiếu dữ liệu mà bạn sao lưu.

Đối với dịch vụ bạn có tài khoản quản lý : Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng nào mà bạn cho rằng đã/ đang/ có bất kỳ truy cập trái phép vào tài khoản của bạn (do bạn quên thoát ra từ trình duyệt sau khi sử dụng, truy cập vào bằng trình duyệt từ các thiết bị khác mà không thoát ra sau sử dụng, cookie, …)

Nội dung lưu trữ : Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, đồ họa, video hoặc các tài liệu khác mà bạn chọn sao lưu bằng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ hoặc xóa mọi dữ liệu đã sao lưu nếu chúng tôi biết bất kỳ nội dung nào có (hoặc có thể) vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ Luật/ Quy định nào khác mà chúng tôi phải tuân theo cho cơ quan chức năng nếu có yêu cầu.

Bạn đồng ý rằng Internet hoặc các hệ thống, máy chủ và thiết bị mà dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi cung cấp cho bạn đôi khi có thể không hoạt động đầy đủ hoặc một phần vì những yếu tố như: Hư hỏng thiết bị đột xuất, bảo trì (cho dù khẩn cấp, theo lịch hoặc bằng cách khác), nâng cấp phần cứng hoặc phần mềm, sự cố kết nối viễn thông hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ những vấn đề như vậy xảy ra đối với chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng không phải chúng tôi hay bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về mất mát dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, … ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng các thiệt hại như vậy phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng bất kỳ dịch vụ sao lưu dữ liệu nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn hoặc thay đổi dữ liệu mà bạn đã sao lưu bằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi.

Về trách nhiệm giới hạn, bạn thừa nhận rằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi có khả năng xảy ra lỗi, thiếu sót, chậm trễ kỹ thuật, bảo trì phần cứng, nâng cấp phần mềm, không cung cấp dịch vụ hoặc thay thế thông tin của bạn. Trong trường hợp này, bạn đặc biệt đồng ý rằng không buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với các trường hợp sao lưu hoặc phục hồi thất bại vì không đảm bảo thao tác không phát sinh những sơ xuất, bất cẩn, dữ liệu bị chép đè, dữ liệu sao lưu đã bị hỏng, lỗi … Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh lỗi hoặc mất thông tin, mất dữ liệu sau khi phục hồi hoặc bị chép đè.

ĐIỀU 8: QUI ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Qui định về bảo mật thông tin: Click để xem tại đây